SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Invazívne rastliny je majiteľ pozemku povinný odstraňovať

Vážení občania, majitelia pozemkov, obec Zálesie vyzýva a upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Ide najmä o majiteľov stavebných pozemkov a neudržiavaných záhrad. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona, na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Z dôvodu sťažností a zvýšeného výskytu takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto

v y z ý v a m e

k odstráneniu nežiaduceho stavu. Zaburinenie spôsobuje šírenie semien alergénov, inváznych rastlín, ktoré nám všetkým môžu spôsobiť zdravotné problémy a znepríjemňovať život. Ambrózia, zlatobyľ, netýkavka, boľševník, pohánkovec a durman sú na zozname rastlín, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011). Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch. V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Práve tieto rastliny často obsadzujú tieto nevyužívané pozemky. Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby sa o nich starali a pravidelne čistili. Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Upozorňujeme, že v prípade sťažností na majiteľov pozemkov, ktoré budú zaburinené, je obec povinná podať podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Senec, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov. Lesný odbor podľa § 25 zákona môže za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 eur. Ak si túto povinnosť nesplní, uloží pokutu až do výšky 995 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže uložiť pokutu až do výšky 33 000 eur. 

Obecný úrad Zálesie

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *