SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Zmena miestnych daní a poplatkov prinesie do obce zlepšenie

Poslanci v minulom roku schválili dodatok č. 4/2019 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015. V tomto dodatku sa zvyšujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad.

Návrh na zvýšenie daní a poplatkov bol spoločným návrhom starostu a poslancov obce. Obec má každým rokom vyššie náklady na svoju prevádzku a na služby, ktoré zabezpečuje. Výdavky obce tak každým rokom stúpajú, aj keď sa nič viditeľné nemení. Nová samospráva obce má okrem povinností a základných služieb občanom aj ambíciu začať riešiť roky neriešené problémy v obci, ako napríklad starostlivosť o zanedbaný majetok, či opravy miestnych komunikácií. Okrem toho by sme radi investovali aj do nových projektov. Aj toto je dôvodom, prečo sa poslanci so starostom rozhodli pre tento krok. Poďme si o tom povedať trošku viac.

Komunálny odpad
Obec v rámci odpadového hospodárstva musí hospodáriť vyrovnane. Koľko peňazí vyberie na poplatku za odpad, toľko by mala aj platiť za služby, ktoré súvisia s odvozom odpadu. Bežný vývoz komunálneho odpadu, bio odpadu, separovaného odpadu, ale aj služby zberného dvora. Porovnanie: 

Rok Príjem Výdaj
2014 55 325 eur 52 120 eur
2015 57 639 eur 49 265 eur
2016 59 345 eur 55 920 eur
2017 60 615 eur 66 823 eur
2018 67 803 eur 82 585 eur
2019 73 449 eur 97 347 eur

V tabuľke sú za roky 2014-2016 sumy na nákladoch obce nižšie ako na príjme. To preto, lebo v týchto rokoch sme vo výdajoch nemali započítané kompletné náklady na mzdy pracovníkov zberného dvora. Z tabuľky je zrejmé, že obec dlhodobo dopláca z vlastných zdrojov na náklady, ktoré má obec s odpadovým hospodárstvom. Ďalším dôležitým faktorom je, že zberný dvor slúžil dlhé roky skôr ako smetisko, ktoré využívalo okrem našich občanov aj široké okolie. Zmena, ktorá v týchto dňoch nastala, je krok vpred. Aj keď občania to pocítia na prísnejších pravidlách a nemožnosti odovzdať všetok odpad ako predtým, ako napríklad zelenú hmotu. Tým pozitívom bude optimalizácia nákladov na zberný dvor, čo v konečnom dôsledku môže zmierniť aj každoročné zvyšovanie nákladov na odvoz odpadu a skládkovanie, čomu sa obec nemá ako vyhnúť. Je veľmi dôležité naučiť občanov čo najlepšej separácii odpadu, aby komunálneho ubúdalo, pretože inak budeme nútení neustále poplatky zvyšovať, a to nie je našim cieľom.

Miestne dane
Náklady obce každým rokom stúpajú. Obec dostáva veľa nových povinností, ktoré musí plniť. Nemalú mieru na zvýšení nákladov tvoria aj mzdy, ktoré za posledné dva roky stúpli pre všetkých zamestnancov obce zo zákona. Na druhej strane, aj príjmy obce posledné roky stúpli, a tak hospodárime každý rok s miernym prebytkom, čo je veľmi dobre. Rozpočet obce je živý organizmus, narodí sa vždy na začiatku roka a končí jeho záverom. Obec potrebuje aj rezervu pre nepredvídateľné situácie. Cieľom je mať vyrovnaný rozpočet, ktorý okrem bežnej prevádzky a základných služieb občanom dokáže zabezpečiť aj rozvoj. Taktiež by sme radi naďalej podporovali aktívne občianske združenia v obci, ktoré zabezpečujú všetky športové a kultúrne aktivity v našej obci. V minulom roku nás pribrzdila exekúcia, ale tento rok, by sme sa radi pohli vpred, a preto sme naplánovali do rozpočtu aj niekoľko rozvojových položiek. Toto sme mohli urobiť aj vďaka tomu, že sme pristúpili, tak ako veľa iných obcí, k zvýšeniu miestnych daní. Celkovo by malo navýšenie obci priniesť cca 50 000 eur ročne. Samozrejme, to závisí aj od riadneho výberu daní, ktorý sa od minulého roka zlepšuje. Pre tento rok poslanci v rozpočte naplánovali na opravy zanedbaných elektroinštalácií 15 000 eur, na vybudovanie nového zberného miesta 8 000 eur, kamerový systém 9 050 eur, verejnú wifi 2 000 eur, zlepšenie stravovania pre seniorov 3 750 eur, opravu komunikácií 30 000 eur, dopravné značenie 10 000 eur, projekt kanalizácie 14 000 eur a dotáciu na cesty 24 000 eur. Okrem týchto projektov pracuje obec aj na ďalších. Či už je to rozpracovaná cyklotrasa do Ivanky pri Dunaji, alebo vznikajúci projekt základnej školy. Poslanci veria, že tento rok sa naplánované veci podaria a občania budú sami vidieť, že sa veci zlepšujú. 

Martina Dobrovodská, poslanec OZ a predseda finančnej komisie

Poznámka autora:

Tento článok bol napísaný v čase, kedy Slovensko nečelilo pandémii koronavírus. V dnešných dňoch je však na
Slovensku situácia, ktorá pravdepodobne veľmi ovplyvní aj financie obce. Najvyšší príjem rozpočtu tvorí výber
daní z príjmu fyzických osôb. Keďže na Slovensku sa zatvárajú spoločnosti, a ľudia nebudú pracovať, výber daní
bude pravdepodobne tento rok nižší, ako sa predpokladalo. Keďže nevieme koľko nakoniec dostaneme peňazí do
rozpočtu, musíme rozpočet prehodnotiť a posunúť realizáciu jednotlivých projektov.