SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Farebné kontajnery zmizli z ulíc. OÚ vysvetľuje dôvody

Staré koberce, použité hygienické potreby, vrecia s fľašami, detské kočíky, rozbité sklo či kontaminovaný triedený odpad. Takýto pohľad bol realitou v okolí voľne stojacich kontajnerov na separovaný odpad celkom pravidelne. Obec sa problém s neporiadkom rozhodla riešiť, a presunula nádoby na zberné miesto. U niektorých ľudí sa ale toto riešenie s nadšením nestretlo. Bránia sa, že je to krok späť a v obci takto klesne separovaný zber. Voľne stojace 1100 litrové nádoby na plasty a papier z ulíc zmizli. Na uliciach Terchovská, Starobystrická, Lesná, pri obchode a za cintorínom už kontajnery na plasty, papier a tetrapaky nestoja. Zostali len kontajnery na textil a tzv. zvony na sklo. Odvoz nádob, ktorý odporučila aj Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí, sa u niektorých občanov nestretol s veľkým porozumením. Svoj názor vyjadrili aj na sociálnej sieti. Prečo však k premiestneniu došlo?

Dôsledky znášala obec
Obec už skôr avizovala, že nádoby na separovaný odpad z ulíc presťahuje. Svoj účel plnili, no niektorí občania okolitý priestor využívali ako skládku a nechávali pri nádobách odpad, ktorý tam – ľudovo povedané – nemal čo hľadať. Dôsledky takéhoto správania niektorých ľudí znášala predovšetkým obec, a za vývoz surovín musela platiť navyše.
„Tomuto rozhodnutiu predchádzala neúnosná a stále pretrvávajúca situácia s odpadom, ktorý bol v okolí týchto nádob. Svedčí o tom aj množstvo prijatých sťažností a fotodokumentácie od občanov,“ uviedla na Facebooku Obec Zálesie.
Aj v našich novinách sme v poslednom vlaňajšom čísle informovali o zvyšujúcich sa poplatkoch za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, a upozorňovali sme aj na to, že väčšie množstvo netriedených smetí ide ruka v ruke s vyššími poplatkami. Nielenže ich produkujeme čoraz viac, ale aj v našej obci sa ukazuje, že snahu jednotlivcov o triedenie dokáže zmariť lajdáctvo a úmyselne odhodený, či skôr odložený, odpad. Pravidlo z praxe tiež ukazuje, že ak pracovník odpadovej spoločnosti pri vývoze pozoruje v separovaných nádobách mix rôznych druhov smetí, odpad vyhodnotí ako zmiešaný. Precíznosť v triedení je teda v tomto prípade na mieste. Čím viac odpadu vytriedime, tým nižšie môžu byť naše poplatky za zmesový odpad.

Riešením má byť vrecový zber
Podľa Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí, je riešením vrecový zber. Najväčší podiel separovaného odpadu tvoria plasty a papier z našich domácností. Práve od zberu separovaných zložiek do vriec si obec sľubuje, že plasty skončia v jednom vreci s plastami a papier vo vreci s papierom. Pracovník zberného miesta navyše skontroluje ich obsah a do nádob na separovaný odpad sa tak nedostane to, čo tam nemá patriť. Problém so znehodnotením odpadu by sa tak mal eliminovať. Aby teda extrémne nenarastali poplatky za vývoz, a pri stojiskách kontajnerov to nevyzeralo ako na smetisku, separovaný odpad je tiež možné vyviezť v čase otváracích hodín na zberné miesto. Pristavené sú tam kontajnery nielen na plasty, papier, kovy, ale aj na drobný stavebný odpad a elektroodpad. Sezónne je možné odovzdať na zbernom mieste aj nebezpečné látky ako oleje, obaly so zvyškami nebezpečných látok, rozpúšťadlá alebo farby.

Ako hovorí známy výrok – kde je vôľa, tam je cesta. Komu teda skutočne záleží na tom, aby bol náš separovaný odpad zhodnotený, triediť bude i naďalej. S každou zakúpenou vecou či rekonštrukciou je potrebné uvedomiť si zodpovednosť za odpad, ktorý sme vyprodukovali. Ak je kontajner ďalej od nášho bydliska či zatvorené zberné miesto, riešením naozaj nie je vyhadzovať smetie len tak hocikam. Vzhľad verejného priestoru vypovedá o nás samých mnoho. Našim konečným záujmom by malo byť predovšetkým tvoriť odpadu čo najmenej. Robíme to predovšetkým pre seba. 

Henrieta Mihalková

Prevádzkové hodiny zberného miesta:
Marec – Október: Pondelok 14:00 hod. – 18:00 hod.
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 18:00 hod.
November – Február: Sobota 10:00 hod. – 15:00 hod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *