SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Čo nám prinesie schválenie novej cestnej komunikácie „tangenta“

Aktuálne sa na pôde Bratislavského samosprávneho kraja prerokúva plánované prepojenie ciest I/61 a D4, čiže Starej seneckej cesty s novým diaľničným obchvatom. Dotknuté obce, medzi ktorými je aj Zálesie, dostali k dispozícii dva varianty. Bohužiaľ, oba s obrovským zásahom do kvality života v našej i v okolitých obciach.

Tangenta je v územnom pláne obcí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave a Zálesie už niekoľko rokov. Jej primárnym cieľom malo byť odbremenenie dopravy v Ivanke a vyvedenie áut z obcí Ivanka, Bernolákovo a Zálesie priamo na Starú seneckú cestu alebo na novú diaľnicu D4. Situácia s výstavbou v obciach sa však mení, pribúdajú tu už vystavané, ale aj plánované logistické parky a s nimi narastá kamiónová doprava. Cesty tretej triedy (akou pôvodne mala byť aj táto komunikácia) pre takýto typ dopravy nie sú postačujúce. Otázkou ostáva, pre koho ide kraj túto komunikáciu skutočne budovať, kto bude jej hlavným užívateľom, koľko privádzačov do Bratislavy je ešte pre hlavné mesto únosných, a kde budú pri sprísňujúcej sa parkovacej politike Bratislavy tieto autá parkovať? Aké alternatívy k osobnej automobilovej doprave by sme vedeli od BSK dostať tak, aby sme naozaj hovorili o udržateľnej mobilite v kraji?

Všetky tieto otázky nasmerovali niekoľkých obyvateľov Zálesia k tomu, aby sa od polovice augusta intenzívne venovali spracovaniu pripomienok k tejto ceste. Obrovským hnacím motorom bol okrem hore uvedených otázok aj fakt, že oba navrhované varianty trasovania tejto cesty nenávratne zničia prírodnú a oddychovú zónu v lese medzi Ivankou a Zálesím (pri jazere „Šutrovka“), keďže jeden variant – pre Ivanku úplne neprijateľný – vedie popri súčasnom pohostinstve Wigvam a druhý po takmer celej dĺžke spomínaného lesa až k Šúrskemu kanálu. Dňa 21. augusta 2020 sme zverejnili podporné stanovisko nášmu starostovi, aby mal pri rokovaniach mandát obyvateľov. Toto stanovisko podpísalo 415 obyvateľov obce Zálesie a na obecný úrad sme ho odovzdali 2. septembra 2020. Spoločne s obcami Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo sme 6. septembra 2020 zahájili petíciu adresovanú BSK a tiež ministerstvu dopravy. Ku dňu uzávierky novín podpísalo jej online verziu cez 1900 ľudí.

Petícia sa dala podpísať aj osobne v rôznych prevádzkach v Zálesí a Ivanke a ku dňu 18.10. bola ukončená. Aktuálne prebieha jej spracovanie. Zo spomínaného stanoviska vyberám niektoré body, ktoré považujeme za kľúčové argumenty pre zváženie trasovania tejto komunikácie a pre zachovanie najcelistvejšieho zvyšku lužného lesa v širokom okolí:
– Prepojenosť Zálesia a Ivanky v rámci občianskej vybavenosti je tak veľká (škola, škôlky, základná umelecká škola, mimoškolské aktivity detí, pošta, zdravotné stredisko, vlaková stanica a i.), že doprava medzi týmito obcami bude možnosťou priameho napojenia na diaľnicu odbremenená len minimálne. Naopak, na hranici Zálesia vznikne dopravný uzol v podobe mimoúrovňovej križovatky približne v lokalite jazdeckého areálu (aktuálne v rekonštrukcii), ktorý zhorší dopravnú zaťaženosť hlavného ťahu na ulici Malinovská najmä autami zo smeru od Malinova.
– Ako relevantný sa ukazuje prvý úsek tangenty, t.j. prepojenie Bernolákovskej ulice a starej Seneckej cesty. Tento úsek by naozaj slúžil k odbremeneniu kolabujúcej dopravy v Ivanke a zlepšil výjazdy z obce Bernolákovo, a preto ho v petícii uvádzame ako žiadúci.
– Výstavba takejto cesty by pôsobila v lokalite lesa a vyhláseného biokoridoru Biely potok devastačne a nenávratne by zničila celý ekosystém. Okrem toho, čo je nám viditeľné (stromy, rastliny, zvieratá), existuje aj podzemný ekosystém, t.j. prepojenie jazera Šutrovka s touto lokalitou. Narušenie lesného podložia by s najväčšou pravdepodobnosťou porušilo rovnováhu v jazere, zničilo dobrú kvalitu vody a tým by sme okrem iného prišli aj o jedinú oddychovú a športovú zónu tohto typu v našom okolí.
Výrub lesa so sebou prináša mnoho ďalších negatív a okamžitú zmenu mikroklímy – zvýšenie teploty a prašnosti, strata územia, na ktorom dochádza k prirodzenému vsakovaniu zrážkovej vody, zmena prúdenia vzduchu a s tým súvisiaca zvýšená veternosť.
– Trasovanie je nešťastné aj z dôvodu už spomínaného jazdeckého areálu, v ktorom má po rekonštrukcii prebiehať praktická výučba niektorých odborov SOŠ v Ivanke (veterinárstvo, jazdectvo). Okrem iného sa cesta bude v katastri našej obce tesne približovať aj lokalite futbalového ihriska, kde prebieha intenzívna práca s deťmi a mládežou, a ktorá je jednou z navrhovaných lokalít na výstavbu základnej školy v našej obci. Namiesto blízkeho lesa by tak naše deti mali pod oknami ďalšiu betónovú plochu a dýchali exhaláty z cesty, na ktorej je podľa výpočtov o 30 rokov plánovaný pohyb cca 7000 áut denne.
– V neposlednom rade je treba spomenúť aj negatívny dopad na obyvateľov, a to nielen tých, ktorých pozemky sú v tesnom susedstve s touto plánovanou cestou, ale nás všetkých. Keďže cesta je plánovaná na pilieroch, hlučnosť a svetelný smog bude ešte znásobený a zasiahne takmer celú obec (keď je dnes na Dolnomajerskej ulici počuť koncert na Zlatých pieskoch, skúste si predstaviť, ako budete počuť kamión jazdiaci pri poli v štvormetrovej výške). Znečistenie vzduchu, možné úniky nebezpečných látok v prípade havárií, úniky chemikálií používaných na zimnú údržbu cesty priamo do pôdy, ohrozenie podzemných vôd – to všetko je treba brať s takouto stavbou reálne do úvahy.

Sme radi, že podľa doterajších informácií sa na našu stranu postavili aj viacerí predstavitelia okolitých obcí, vrátane nášho pána starostu a poslancov. Veríme, že spoločnými silami zachránime jeden z posledných kúskov prírody, ktoré nám tu ostávajú, a že v riešení dopravnej situácie sa dokážeme v spolupráci s odborníkmi na dopravu aj v rámci BSK priblížiť civilizovanému svetu a nájsť aj iné alternatívy – také, ktoré by boli priaznivé pre nás, ale zároveň šetrné a úctivé k nášmu okoliu a prírode. 

Lucia Mešková

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *