SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

ŠK Sokol Gešajov

Činnosť ŠK Sokol Gešajov bola a aj vždy bude spojená s túžbou vybudovať v de- dinke Zálesie priestor na športovanie – ihrisko. Pre túto hlavnú myšlienku boli aj kluby ŠK Sokol Gešajov zakladané.

Gešajovská mládež nemala kde tráviť svoje voľné chvíle, a tak sa hŕstka chlapcov rozhodla založiť Športový klub a vybudovať ihrisko, kde by sa mládež mohla stretávať. V zachovaných písomnostiach z roku 1947 sa píše:
– tunajšia mládež je prevažne robotnícka a roľnícka, svo- je voľné chvíle trávi v miestnom hostinci, kde sa oddáva hre v karty a tiež požívaniu alkoholu. V snahe odstrániť tento nepekný a nemilý zjav, hŕstka chlapcov na radu starších, založila Športový Klub.

Športový klub Geššayov bol založený valným zhromaž- dením, ktoré sa konalo dňa 22. júna 1947 v Štátnej ľudo- vej škole v Geššayove. Zakladajúcimi členmi boli: Križo Kamil, Faktor Ján, Kotvas Filip, Bačko Rudolf, Drška Vla- dimír, Pastva Jozef, Cingel Urban, Podmanický Štefan, Podmanický Emil, Repka Milan, Vallo Vladimír, Fondrk Štefan, Podmanický Jozef ml., Podmanický František, Jančula Ondrej, Jančula Martin, Ryba Jozef, Chovanec Jozef. Účelom spolku bolo pestovať šport a to futbal, at- letiku, hádzanú, tenis, vodné športy, box, volejbal, ping- pong, zimné športy, ľadový hokej.

Hneď na zakladajúcom valnom zhromaždení sa členovia uzniesli, že ŠK bude žiadať prídel pôdy na vybudovanie futbalového ihriska. Tak sa aj stalo a výmerom 3931/1949 im bola Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave pridelená pôda. Mohlo sa začať s prácami na vybudovaní ihriska. V ŠK prevažoval hlavne futbal. Tunajší tím organizoval a zúčastňoval sa na zápasoch v okolitých dedinách Malinovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Čataji atď. ŠK nezaháľal ani v kultúrno spoločenskej činnosti v obci. Divadelný krúžok ŠK už päť mesiacov od založenia klubu podľa zachovalých písomnosti uviedol v Eberharde divadelné predstavenie „STRATENÁ“ drámu v 4. dejstvách, žiadal dotácie na vybudovanie javiska v kultúrnom dome. Taktiež organizoval dedinské zábavy. V roku 1948 na základe úradnej správy SSR – FO Západoslovenskej župy ŠK Geššayov si pozmenil názov na ŠK Sokol Gešajov.

Všetko fungovalo až do roku 1974. V tomto roku boli v katastri obce Zálesie prevedené pozemkové úpravy pre JRD Československo-maďarského priateľstva v Malinove a na základe týchto úprav bolo ihrisko pri lese začlenené do honu JRD (závlaha) a nové zriadené v strede dediny za domami na Starobystrickej ulici. Činnosť ŠK sa utl- mila. To sa však nedá povedať o činnostiach a živote na ihrisku. Ihrisko bolo miestom stretávania sa mládeže z celej dediny. Každý deň sa hral futbal, volejbal, vybíjaná. Tu sa začal organizovať tradičný hodový turnaj slobodní-ženatí , ktorý sa dodnes teší veľkej obľube.
Ďalšia zmena nastala v roku 1990. Na základe rozhod- nutia ONV a zrušení HTÚP sa vrátila možnosť zriadenia ihriska na pôvodnom mieste, ktoré bolo ŠK Sokolu Ge- šajov pridelené už v roku 1949. Tejto príležitosti sa znovu chopila skupina mladých ľudí inklinujúcich k športu pod vedením p. Slivoňa Štefana ml. a dňa 26. októbra 2005 založila ŠK Sokol Gešajov – nezávislú organizáciu pokračujúcu v tradícií bývalého ŠK Sokol Gešajov. Jed- na z úloh na ustanovujúcej schôdzi bola – vyriešenie pôvodného ihriska po majetkopránej stránke. S touto úlohou sa trápime dodnes, nakoľko sa nám ju zatiaľ po- darila splniť len na 50 %. Z pôvodnej výmery máme len polovicu. Slovenské príslovie hovorí: kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Kde sa dalo sme zasiali trávu a v rámci svojich možností vytvotril aspoň akú takú plochu pripomínajúcu ihrisko. Popri plnení tejto úlohy sa ŠK aktívne zapájal do kultúrno spoločenského života v obci Zálesie. Po DHZ sme prebrali štafetu organizovania jednej z najpopulárnejších akcií v Zálesí – MDD.Podarilo sa nám zorganizovať aj niekoľko Štefanských zábav, a samozrejme, hodových zápasov.
Zálesie sa nám rozrástlo. Prisťahovalo sa veľa nových rodín s malými deťmi, ale hlavne veľa podporovateľov športu. Spoluprácou ŠK Sokol Gešajov, Atletiko Zále- sie, obcou Zálesie a dobrovoľníkov sa začala nová etapa budovania športového zázemia v našej obci.

Renáta Brincková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *