SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Obyvatelia našej obce Zálesie majú nedostatok možností pre voľnočasové aktivity, ktoré sa preto sústreďujú len na niekoľkých dostupných miestach. Potreba rozšírenia takýchto možností a ich rozptýlenia do širokého priestoru sa nám naplno prejavila v aktuálnom období pandémie ochorenia COVID-19 a aj počas nedávnych veľkonočných sviatkov.

Naša obec sa nachádza v intenzívne obhospodarovanej postupne zastavovanej rovinatej poľnohospodárskej krajine, ktorej kataster je ohraničený historickým meandrom Malého Dunaja, jeho ramenom Blatina so Šúrskym kanálom, potokom Biela voda a vyschnutým korytom bezmenného potoka. Brehy tohto vodného ohraničenia katastra sú pokryté pásom lužného lesa rôznej šírky, ktorý tvorí jedinú prírodnú zeleň našej obce. Terénny profil brehov umožňuje vybudovať atraktívnu cykloturistickú trasu s prírodným povrchom vhodnú aj pre pešiu turistiku. Preto sa naše obecné zastupiteľstvo uznieslo postupne pripravovať a realizovať tento obecný projekt, pričom ma poverilo jeho gestorstvom a pána Jána Úreka jeho manažovaním.

Technické vyhotovenie má zodpovedať cykloturistickej trase so šírkou profilu maximálne 1,5 m s prírodným povrchom, podľa potreby prekrytým štrkovou drvinou alebo lávkami. Cyklotrasa bude v maximálnej miere využívať topografiu terénu a nebude v žiadnej časti extrémna, nebezpečná a bude zvládnuteľná osobou so základnými zručnosťami jazdy na bicykli a, prirodzene, bude ju možné absolvovať aj pešo. Terénne úpravy budú na nej vykonávané len v nevyhnutnej miere s prihliadaním na ochranu okolitého biotopu. Dĺžka celého okruhu je 12,2 km.

Dostupnosť okruhu je veľmi dobrá, lebo už v súčasnosti má viacero prirodzených napojení, pričom naša obec je prirodzene v strede, čo pre nás všetkých zaručuje dobrú dostupnosť a umožňuje tiež absolvovať len časť okruhu. Okruh je napojený na dopravnú cyklotrasu popri Malom Dunaji a po hrádzi Šúrského kanálu (Jurava), ale budeme môcť z neho pokračovať aj po chodníkoch či lesných cestách do okolitých obcí.

Mnohí z vás, Zálesákov, si pri čítaní týchto riadkov pomyslia – pekná myšlienka, ale či sa ja toho naozaj dožijem? V tejto súvislosti podotýkam, že turistická cyklotrasa nevyžaduje zdĺhavé stavebné konanie, sú na to eurofondy a cyklotrasu po malodunajskom pobreží máme aj v platnom územnom pláne. Úspešnosť takýchto projektov však záleží aj od snahy, ochoty a zainteresovanosti nás všetkých.

Uvedomujeme si, že príprava, ktorá býva v dnešných časoch ťažšia ako samotná realizácia, si bude vyžadovať spracovanie projektu, vyriešenie kolíznych miest, súhlas súkromných vlastníkov a dotknutých organizácií a obcí. Kolíznymi bodmi sú aj zabraté nábrežia, u ktorých nie je bežne dostupný ich právny základ. Preto sa verejne pýtam, prečo majú pán a pani Jankelovci na Malinovskej 125 zo strany korza svoj plot na štátnom pozemku? Pán Štefánik z Malinovskej 119, nevšimli ste si náhodou, kto spravil v nepriechodnom lese pri rieke divokú skládku za vaším plotom, ktorý vedie cez štátny pozemok? Podobný problém je aj so záhradkármi na úseku medzi dvojmostím a koncom šúrskej hrádze.

Ale spomeňme aj dobré príklady. Ide o úsek korza po most do Malinova, o ktorý sa zasluhuje združenie Naše Zálesíčko; zjazdný prírodný trojkilometrový úsek od mostu do Malinova po dvojmostie – sú tam dva šikovné mostíky spravené pre mňa, žiaľ, neznámymi aktivistami; úsek od Bieleho potoka po prechod cez cestu pri školskom majetku, kde skupina dobrovoľníkov okolo pána Mateja Koberu spravila výborný pumptrack; romantický lesný chodníček medzi jágerňou a za humnami vytvára a udržiava pán Pavel Páleník.

Tieto a ďalšie pekné príklady mi dávajú nádej, že sa nám podarí nájsť pochopenie aj u vás, súkromných majiteľov pozemkov, pre trasovanie tohto okruhu. Veď pri pohybe po úzkej prírodnej trase budeme ohľaduplní k vášmu lesu a neohrozíme jeho hospodársku funkciu. Tento okruh vo svojej prekvapivej dĺžke až 12 km poslúži aj vám a vašim rodinám. Aj touto cestou si vás všetkých dovoľujem o to poprosiť. Z rovnakých dôvodov bude dôležitá aj podpora Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenského pozemkového fondu a Spoločnosti Ježišovej, v ktorú dúfame.

Zároveň chcem prizvať k spolupráci všetkých záujemcov – treba vybrať názov okruhu, názvy nástupných bodov, úsekov, umiestnenie a obsah orientačných tabúľ a informačných panelov, oddychových miest či cyklisticky atraktívnych úsekov. Samotné vybudovanie okruhu bude prioritne z eurofondov, ale ostane dosť priestoru aj pre dobrovoľnícku prácu, ktorú budeme radi organizovať. Aj pri následnej prevádzke a údržbe bude každá ruka dobrá. Jednotlivé témy a kroky budeme zverejňovať na facebooku
https://www.facebook.com/GesajovCup

Viliam Páleník, poslanec OZ Zálesie