SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Pre efektívne využitie prostriedkov z finančných mechanizmov EÚ v novom programovom období 2021 – 2027 musí mať obec vopred stanovený zoznam plánovaných projektov. Úlohou obce je zadefinovať potreby a zostaviť tzv. projektové zásobníky pre kľúčové oblasti rozvoja územia. Zoznam sa predkladá Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý zostaví zásobník strategických projektov za celý región.

Martina Dobrovodská

Naša obec potrebuje začať riešiť tie najbežnejšie potreby občanov. Medzi tie kľúčové ja považujem rozšírenie Materskej školy, kde vyriešime aj problém s nedostatočnou kapacitou kuchyne. Základná škola pre naše deti, kde by sme mohli získať vybudovaním telocvične aj priestor na športovanie nie len pre potreby školy. Nemenej dôležitým projektom je vybudovanie kanalizácie v celej obci.

Obec by potrebovala postarať sa aj o svoje budovy, ako hasičskú zbrojnicu, kultúrny dom, alebo starú budovu MŠ a to zrekonštruovať ich, či zatepliť. Horúcim problémom je aj umiestnenie obecného úradu. Projekt nového obecného úradu by určite mal byť v zásobníku projektov. Medzi projektami by nemali chýbať modernizácia verejného osvetlenia a vybudovanie zberného dvora. Pre starších občanov by sme radi mali denný stacionár a nesmieme zabudnúť aj na dom smútku, či revitalizáciu cintorína. V obci potrebujeme budovať chodníky a opravovať miestne komunikácie, aj keď na tieto veci výzvy nikdy neboli. Podporujem aj budovanie cyklotrás, prípadne multifunkčnej športovej haly, work-
outového či detského ihriska. Je ešte viacero menších projektov, ktoré by som rada v zásobníku videla. My poslanci si želáme, aby v zásobníku boli naozaj potrebné projekty pre našich občanov. Nevidím ako múdre zaradiť tam také, ktoré ako obec v najbližších

rokoch nechceme mať a nepotrebujeme ani financovať, keďže zásobník má určiť priority rozvoja kraja na 10 rokov.

Andrej Klimo

Zásobník projektov Bratislavského samosprávneho kraja je veľká vec. Azda ešte nikdy sme nemohli tak výrazne ovplyvniť, na aké projekty sa budú vyhlasovať výzvy v najbližšom programovom období. Obec, ako miestny samosprávny orgán, by mala mať „vlastný zásobník projektov“, ktorý sa vytvára a tvaruje priebežne podľa aktuálnych problémov a deficitov v obci, podnetov od obyvateľov, občianskych združení, podnikateľov v obci a taktiež podľa vízií a plánov rozvoja obce. Toto, žiaľ, ani do dnešného dňa nie je realitou. Poslanci sa viacerými spôsobmi už od minulého roku dožadovali o zaslanie zoznamu projektov obce, ktoré zaslala do zásobníka a taktiež diskusie k tejto téme na úrovni obyvateľov a poslancov. Z môjho pohľadu je tém a projektov v našej obci neúrekom a to najmä vybudovanie základnej školy s telocvičňou (1. – 9. ročník), rozšírenie materskej školy, budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, výstavba nového obecného úradu, ktorý by bol reprezentatívnym miestom a spĺňal legislatívne požiadavky, požiadavky zamestnancov a slúžil pre potreby občana, odkanalizovanie obce, priestory pre voľnočasové aktivity pre deti a dospelých, priestor pre seniorov, nový dom smútku, rekonštrukcia verejného osvetlenia a podobne. Nedá mi nespomenúť aj témy z prostredia inovácií, ako napríklad digitalizácia obce, ďalej v oblasti zdravotníctva v podobe ambulancie so všeobecným lekárom, v kultúre minimálne

v rekonštrukcii nášho kultúrneho domu a mnohé iné. Nie som naivný a je samozrejmé, že v najbližších desiatich rokoch nie je možné obsiahnuť všetky témy, no rozhodne by sme mali všetky definovať, evidovať, pripravovať a spoločne im určovať prioritu.

Peter Milko

Hlavnou úlohou, ktorú nemáme zodpovedanú je, akú úlohu si splnila naša obec, aké potreby obce a projekty vložila naša obec do projektového zásobníka? My, zástupcovia občanov, sa na toto pýtame pána starostu niekoľko mesiacov, žiaľ, bez odpovede. Doteraz sme nedostali relevantnú odpoveď, o čom sa môžu občania presvedčiť aj v archíve zasadaní obecného zastupiteľstva. Celý zásobník ja zahalený rúškom tajomstva, a to vôbec nie je správne. Ja osobne by som si pri tomto procese určite prial viac príležitostí na vyjadrenie názoru občanov, širšiu diskusiu o návrhoch, definíciu priorít pre obec s výsledkom, aby boli podporené projekty, ktoré naozaj pomôžu zlepšiť život v našej obci. Takže moja odpoveď na otázku je – naša obec by mala mať také projekty, ktoré sú prospešné pre celú obec, a ktoré si definujú občania. Môj názor a prianie je sústrediť momentálne energiu v obci na projekty ako škola, infraštruktúra, kanalizácia. Aj BSK by mala dostať signál, že obce ako Zálesie potrebujú podporiť najmä projekty prospešné pre bežný život.

Marian Sollár

Zásobník projektov slúži na definovanie potrieb obce na obdobie až 10 rokov. Preto je potrebné, aby vedenie obce videlo aj za svoje aktuálne funkčné obdobie a súčasne, aby disponovalo všetkými informáciami, ktoré pokrývajú potreby obyvateľov obce. Myslím si, že takého informácie je možné získať širokou diskusiou vedenia obce s obecným zastupiteľstvom, aktivistami, neziskovým sektorom, ale aj zástupcami klubov, športovcov a aj bežných obyvateľov. Keďže takáto diskusia u nás absentovala, vyjadrujem len môj osobný názor podľa mojich skúseností a vedomostí. Do zásobníku by som zaradil: výstavbu základnej školy, výstavbu polyfunkčnej budovy s obecným úradom, prípadne s ambulanciou všeobecného lekára, a s rôznymi službami, výmena osvetlenia za úsporné LED svietidlá, rozšírenie materskej školy, výstavba centra pre seniorov, opravy ciest, chodníkov a všeobecne komunikácií, dobudovanie parkovacieho systému, výstavba zberného dvora so zberom bioodpadu, výstavba športovej haly a viacúčelového kultúrneho domu.

Patrik Vaško

V prvom rade nemáme informáciu o zadaní Bratislavského samosprávneho kraja, aké projekty môžu a majú do zásobníka obce zadávať. Obec by mala mať určené strategické projekty pre fungovanie obce, rozvoj obce a zvyšovanie kvality života v obci. Od začiatku nášho volebného obdobia po tom voláme, žiaľ, víziu, ciele a stratégiu obec stále nemá.

Osobne by som v zásobníku veľmi rád videl projekty, ktoré riešia aktuálne problémy obce, napríklad nový obecný úrad, kanalizácia, nový Dom smútku. Ďalej projekty, ktoré nám zabezpečia rozvoj, potrebujeme vlastnú základnú školu od 1. po 9. ročník, rozšírenie materskej škôlky a príprava infraštruktúry pre služby v obci. Samozrejme, cieľom je zvyšovať kvalitu života v našej obci. Chýbajú rôzne voľnočasové priestory pre deti, mládež a dospelých, a to asi vo všetkých oblastiach života, šport, kultúra, atď. Zároveň by som veľmi rád videl v zásobníku aj projekty, ktoré chcú naši obyvatelia, ich, „hlas“ ich návrhy.

Téma zásobníka projektov sa v obci ťahá od konca roka 2020. Pán starosta poslancov neinformoval v podstate o ničom ohľadne zásobníka projektov Bratislavského samosprávneho kraja, sám pripravil nejaký návrh. Odpovede pána starostu na otázky nemáme a nedostávame viď: Obecné zastupiteľstvo konané 17. marca 2021.

Viliam Páleník

Do zásobníka projektov BSK by podľa môjho názoru mala naša obec prihlásiť projekty k pálčivým problémom našich obyvateľov, ako je škola, škôlka, dom kultúry, športoviská, obecný úrad, dopravné cyklotrasy a pod. Kým nebudú vyriešené základné potreby našich obyvateľov, nebudem podporovať ďalšie rozsiahle aktivity na rozšírenie Korza na turistickú destináciu regionálneho významu, ktoré nevyplýva z nášho územného plánu a PHSR. K týmto projektom treba pridať aj nové projekty, ktoré zohľadňujú, žiaľ, aj naše pandemické skúsenosti. Podľa môjho názoru by takýmto bolo vybudovať v lužnom lese, ktorý obkolesuje kataster

obce Zálesie, chodník prírodného charakteru s dĺžkou 12 km, určený na cykloturistické aktivity, ktorý

bude v maximálnej miere využívať topografiu terénu, pričom môžu vzniknúť pre cyklistov zábavné prvky v podobe gravitačných jám a vĺn. Počas pandémie, ale aj po nej by umožnil občanom rôznych vekových kategórií aktívny pohyb v prírode spojený s poznávaním života lužného lesa a vodných plôch, a to v blízkosti ich domova. Zároveň by mohol slúžiť aj na pešiu turistiku. Technické vyhotovenie zodpovedá cykloturistickej trase vedenej rovinatým terénom lužného lesa pri vodných tokoch so šírkou profilu maximálne 1,5 m s prírodným povrchom spevneným na niektorých miestach štrkom. Je na mieste, aby sa náš územný plán aj vybudovaním tejto cyklotrasy postupne uvádzal do života.

Stanovisko poslanca Michala Šlachtu sa nám do uzávierky nepodarilo získať.

Author