SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Na Cyrila a Metoda ekumenická slávnosť v Zálesí

V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda sa konala v našej obec ekumenická slávnosť. V kostole sa stretli veriaci rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Organizátori chceli jednotlivé viery spájať, pretože ako povedali, ani za čias Solúnskych bratov, sa v náboženstve nesúperilo.

Pojem ekuména pochádza z gréckeho slova oikos – dom. Označuje sa ním aj celá obývaná zem. Ekuména je teda akási spoločná strecha nad všetkými kresťanskými cirkvami. Od začiatku 20. storočia sa pojmom ekuména označuje hnutie, ktoré sa usiluje o spoluprácu a zbližovanie kresťanských cirkví vo svete. Svoje korene má predovšetkým v spolupráci misijných organizácií a tiež v spolupráci cirkví pri vyjadrovaní ich spoločnej zodpovednosti za dianie vo svete. Popri spolupráci je jedným z dôležitých cieľov ekumenického hnutia aj hľadanie jednoty cirkví. Za týmto úsilím si však nemožno predstavovať úsilie smerujúce k organizačnému zjednoteniu rôznych vierovyznaní tak ako ich dnes poznáme. Ide skôr o objavovanie a zdôrazňovanie existujúcej miery jednoty kresťanov, ktorá tu už je aj napriek rozdielom. „Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez „uzdravenie spomienok“, teda cez kolektívne zbavenie sa ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany.“ (Ján Pavol II.) Základom pre činnosť ekumény je Ekumenická charta, ktorá predstavuje smernice pre rozvoj spolupráce medzi cirkvami v Európe a prijala ju Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) na svojom stretnutí v Bazileji 1989 a v Grazi 1997. Rozvíja sa aj na Slovensku a v Zálesí môže pomôcť k spoznávaniu a utužovaniu našej rýchlo sa rozrastajúcej obecnej komunity. Posolstvo svätých Cyrila a Metoda je u nás zakotvené v podobe štátneho sviatku, ktorý bol vyhlásený ako potvrdenie veľkého náboženského, kultúrneho a aj historického významu tejto misie. Všetky kresťanské cirkvi na Slovensku sa k nej hlásia. Preto je prirodzenou príležitosťou pre ekumenické aktivity. Slávnosť bola práve pri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda a konala sa vo štvrtok 4. júla 2019, teda v podvečer tohto významného sviatku v Rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí. Prvá časť bola liturgiou celebrovanou kňazmi rímskokatolíckej cirkvi vpd. Štefanom Rusňákom, gréckokatolíckej cirkvi Mgr. Stanislavom Diheneščíkom a evanjelickej a. v. cirkvi Mgr. Norbertom Hajským, PhD.. Počas liturgie ekumenický spevokol zo Sládkovičova nám z chorusu predniesol: R.Fornasier: Otvárajme, už je tu Pán; trad. hebrejská: Vezmi si môj život; C.Lorenzi: Vybral som si vás; Afro-americký spirituál: Ja v srdci svetlo mám. Kultúrno-vzdelávaciu časť slávnostným príhovorom otvoril Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie, v ktorej okrem iného zdôraznil význam posolstva svätých Cyrila a Metoda pre súčasnosť. Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. zo Slovenskej akadémie vied, ktorý býva v Zálesí, predniesol odbornú prednášku na tému „Staroslovienčina ako kultúrny fenomén a doklad o kresťanskej identite veľkomoravských Slovenov“. Využil v nej svoje bohaté poznatky z dlhoročného výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. Skúma aj používanie ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej i hovorenej forme ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Svoje výskumy sústreďuje na pomedzie jazykovo-kultúrnych a religióznych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina. Osobitný význam prikladá výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. V prednáške pútavou formou vyjadril mimoriadny význam písma, a to slovami: „Solúnski bratia nám v prvom rade priniesli odev na náš jazyk, nám priniesli teda písmo, aby sme vedeli to čo rozprávame aj zapísať.“ Prednáška bola doplnená o vedecké publikácie a názornú odbornú výstavu. Podujatie piesňami obohatil Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova o tieto piesne: A. F. Tovačovský: Starosloviensky Otčenáš; D. Bortniansky: Tebe pojem; E. Suchoň: Aká si mi krásna. O ceste k nacvičeniu staroslovienskych námetov nám pani Viera Kajanová, ktorá zbor vedie, povedala: „Keď sme do repertoáru chceli zaradiť starosloviensky Otčenáš, naskytol sa problém výslovnosti. V hľadaní správnej cesty nás Božia prozreteľnosť doviedla k najlepším odborníkom na túto problematiku. Profesor Žeňuch nás zasvätil do tajov staroslovienčiny a láskavo prišiel aj na našu skúšku do Sládkovičova, aby nám vysvetlil súvislosti. Vďaka nemu sme už historicky poučenou interpretáciou mohli zaspievať piesne v staroslovienčine na prezentácii vedeckých publikácií SAV v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. A vďaka týmto udalostiam sme aj dnes tu. Náš spevácky zbor je dôkazom jednoty kresťanov v našom meste, dovolím si povedať, že je to ekumenizmus v praxi a spolupráca s profesorom Žeňuchom je zase dôkazom toho, že veda je dôležitá pre náš život, obohacuje ho a dáva mu vyšší zmysel. Aj týmito prostriedkami sa chceme dostať k najvyššiemu zmyslu života – k Bohu, a preto aj náš spev nech je Ad majorem Dei Gloria – na väčšiu Božiu slávu.“ Za prípravu slávnosti patrí vďaka hlavne pani Božene Ručekovej za rímskokatolícku cirkev, pánovi Petrovi Žeňuchovi za gréckokatolícku cirkev a pani Darine Hanovej za evanjelickú a. v. cirkev. Atmosféru slávnosti približuje aj reportáž televízie TA3, ktorú je dostupná na: https://www.ta3.com/clanok/1159121/ zalesie-spojilo-cirkvi-na-slavnosti-zaznel-aj-starosloviensky-otcenas 

RNDr. Viliam Páleník, PhD.,poslanec OZ Zálesie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *