SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ochrana nadzemného elektrického vedenia v obci

Vážení občania, rád by som vás informoval o probléme zasahovania vetiev stromov do elektrického vedenia a vedenia osvetlenia. Ak sa vetvy stromu dotýkajú vedenia, prúd tečie do zeme, čo nám zvyšuje spotrebu elektrickej energie, alebo vyhodí ističe a potom celá obec nesvieti (piatok 18.1.2019). V krajnom prípade môže spôsobiť vážnejšiu poruchu, alebo požiar.

OZNAM

Oznamujeme obyvateľom, že podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením: 

4. a/ zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 

b/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 

c/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

d/ uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 

e/ vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 

f/ vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy 

5. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia distribútora elektrickej energie na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť distribútorovi elektrickej energie vo výkone týchto oprávnení, bude považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii. Zabránením vstupu distribútorovi elektrickej energie na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. 

Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *