SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Vzdelávanie pre všetky deti

Z dôvodu uzatvorenia materských škôl pre stále plat- ným protipandemickým opatreniam od 11.1.2021 prešla naša MŠ na dištančnú formu vzdelávania detí. Tá prebiehala pre všetky deti do 8. februára 2021 a pre deti, ktoré nezačali navštevovať MŠ sme zasielali rôz- ne zaujímavosti z denných činností i naďalej.Detičky, ktoré škôlku z dôvodu pandemickej situácie nenavšte- vovali, sa zapájali a mohli si k danej téme niečo vyrobiť, oboznámiť sa s piesňou, básňou či pozrieť si zaujímavé video.

Rodičia detí z MŠ Zálesie majú dve skupiny na so- ciálnych sieťach, v ktorých každodenne prebiehalo dištančné vzdelávanie, a do ktorého sa zapojilo približne 50% detí.
V tomto období bolo deťom zaslaných spolu:
– 20 edukačných videí vytvorených učiteľkami MŠ Zálesie a ich deťmi,
– 150 ks materiálu k vzdelávaniu, ako sú pracovné listy, grafomotorické cvičenia, slovné úlohy, omaľovánky, matematické úlohy, básne, piesne a edukačné materiály,
– osem tipov na rozprávky k daným témam.
Deti, ktoré sa zapojili a splnili výzvy, dostávali odmenu formou každodenných virtuálnych nálepiek, diplomu a zostrihu videa, v ktorom si mohli svoje práce, fotografie a videá nájsť.
Od rodičov detí bolo doručených 52 videí a 358 foto- grafií s prácami detí. Na dištančnú formu vzdelávania sme mali veľmi dobrú spätnú väzbu od rodičov i detí. Táto forma vyhovovala viacerým rodičom. Cez sociál- nu sieť je možné opakovane pozrieť si materiály v čase, kedy to rodičom vyhovuje, a tak sa môžu venovať svoj- mu dieťaťu podľa svojich možností.

Author