SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Vzdelanie je investíciou do budúcnosti našej krajiny. Obec Zálesie sa nachádza v Bratislavskom kraji, ktorý je najrozvinutejším regiónom Slovenska. Bratislavský kraj je taktiež poskytovateľom množstva pracovných príležitostí. Preto je tento kraj atraktívnym miestom pre nových obyvateľov, ktorí sa sem sťahujú za lepšími možnosťami. S prílevom nových obyvateľov pozorujeme mnohé sprievodné javy, a to napríklad dynamickú výstavbu, demografické zmeny, zahusťovanie územia a enormný tlak na nedostatočnú verejnú infraštruktúru. Naša obec má spojený školský obvod s Ivankou pri Dunaji, kde naše deti navštevujú Základnú školu M.R. Štefánika, ktorá už praská vo švíkoch. Súčasťou modernej obce, ako aj predpoklad nárastu mladých rodín je okrem iného, zabezpečenie kvalitného a dostupného vzdelania.

Obecné zastupiteľstvo si uvedomuje túto skutočnosť a preto už viackrát schválilo zámer na kúpu vhodného pozemku pre vybudovanie základnej školy pre obec Zálesie.

HURÁ, UŽ SA TO BLÍŽI!

Chystá sa veľká vec

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 24.2.2021, poslanci jednomyseľne schválili zámer na začatie obstarávania pozemku pre obec Zálesie vhodného na výstavbu základnej školy v súlade s podmienkami určenými v na to zriadenej komisii a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Týmto ustanovením zriadená komisia zasadala dňa 10. marca 2021, kde sa prediskutovali pracovné verzie materiálov potrebné pre hľadanie vhodného pozemku na výstavbu. Podmienky účasti sme sa snažili zredukovať natoľko, aby hľadanie bolo dostupné pre čo najširšiu verejnosť, samozrejme, všetko v medziach zákona. Na obecnom úrade bude k dispozícií pracovník, ktorý pomôže všetkým, čo by sa chceli zapojiť.

V priebehu mesiaca máj 2021 budú zverejnené podmienky, ktoré by mal spĺňať pozemok pre tento projekt. Predkladanie ponúk bude možné až do konca augusta 2021. Následne sa ponuky vyhodnotia. Po vyhodnotení sa uzavrie s úspešným uchádzačom kúpna zmluva, a my budeme zase o krok bližšie k našej vysnívanej škole. 

MÁTE TIP NA VHODNÝ POZEMOK?

Vedeli by ste obci ponúknuť alebo odporučiť vhodný pozemok na školu?
Prosíme, kontaktujte niektorého z poslancov alebo pána starostu.

Andrej Klimo, poslanec OZ Zálesie

Author